Ανακοινώσεις

Υπ’αριθμ. 1/2017 – ΚΩΔ. 121-2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη έξι (6)  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συντονισμός και λειτουργία ομάδας διερμηνέων/διαμεσολαβητών στις κατά τόπους δομές φιλοξενίας των προσφύγων και στις δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας». Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής:  Δευτέρα 6 Μαρτίου […]

Υπ’ αριθμ. 2/2017 – ΚΩΔ. 9264 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη μίας (1)  μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «BUILDING A SAFETY NET FOR  MIGRANT AND REFUGEE  WOMEN» του  Προγράμματος «Joint Justice & Daphne call» – Actions grants to support national or transnational projects to […]

Υπ’αριθμ. 1/2017 – ΚΩΔ. 9264 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη μίας (1)  μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «BUILDING A SAFETY NET FOR  MIGRANT AND REFUGEE  WOMEN» του  Προγράμματος «Joint Justice & Daphne call» – Actions grants to support national or transnational projects to […]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 2/2016 – MIS 5000536 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνολικά δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» και MIS: […]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της υπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 5000490 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για τη σύναψη συνολικά πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την υπ’αριθμ.30687/12.07.2016 – ΑΔΑ: 6Ε74ΟΡ9Ζ-014 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγο στο Κ.Ε.Θ.Ι.  με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) σύμφωνα με τον Ν.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων όπως ισχύει κάθε φορά.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Για τον κωδικό θέσης 2 της υπ’αριθμ. 1/2016 – MIS 5000490 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την […]

Υπ’αριθμ. 4/2016 – MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» – […]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της υπ’αριθμ. 2/2016 – MIS 5000536 Πρόσκλησης

Για τη σύναψη συνολικά δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» και Κωδ. ΟΠΣ MIS:5000536 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020».