Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων

 

 

Τίτλος : «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων» (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α) – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

 

http://www.elysiskethi.gr

 

Φορέας Υλοποίησης:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι)

Διάρκεια:

Από 1.7.2002 μέχρι 31.7.2008 (για ορισμένα Υποέργα) και μέχρι 31.11.2008 (για άλλα Υποέργα)

 

Στόχος προγράμματος

 

Ο κεντρικός Σκοπός του Έργου είναι η ευαισθητοποίηση άμεσα των εκπαιδευτικών και έμμεσα των εκπαιδευομένων σε θέματα Ισότητας των φύλων προκειμένου:

     – να επιτευχθεί η εξάλειψη των διακρίσεων μέσα στην εκπαιδευτική  κοινότητα

– να ενταχθεί η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α.Ε.Κ.).

– να συνδεθεί το ζήτημα της Ισότητας των φύλων με τις διαδικασίες του επαγγελματικού προσανατολισμού και της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας.

 

Η επίτευξη του ανωτέρω σκοπού έγινε με :

 

Προγράμματα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικής και Τεχνολογικής) και των δημόσιων Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (σύνολο : 78 Επιμορφωτικά Προγράμματα σε  όλες τις Περιφέρειες της χώρας)

     – Προγράμματα Παρέμβασης από τους/τις Επιμορφούμενους/-ες εκπαιδευτικούς στις τάξεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών μονάδων με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών (σύνολο : 850 Παρεμβατικά Προγράμματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας)

 

Διακρατικοί/ Εθνικοί Εταίροι

 

Το Έργο «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων» υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Δ.Σ.Ε.Π.Ε.Δ) που υπάγεται στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

Κυριότερες δράσεις

 1. Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικών

 Υλοποιήθηκαν συνολικά 78 Επιμορφωτικά Προγράμματα κατανεμημένα και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 

2.Παρεμβατικά Προγράμματα σε Σχολικές Μονάδες

Συνολικά υλοποιήθηκαν 850 Παρεμβατικά Προγράμματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

 

3. Εκπόνηση Μελετών

Εκπονήθηκαν : α) Μελέτη με τίτλο: «Φύλο και εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα: προωθώντας παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα» και β) Οδηγός Εφαρμογής και Διαχείρισης των Επιμορφωτικών και Παρεμβατικών Προγραμμάτων.

 

4. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Εκπονήθηκαν συνολικά 22 εκπαιδευτικά βιβλία, εργαλεία καθώς και 2 ενημερωτικά φυλλάδια.

 

5. Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού

Εκτυπώθηκαν πέντε παραδοτέα από το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη για την επιμόρφωση : α) των επιμορφωτών/τριών και β) των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν παρεμβατικά προγράμματα, ενώ το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό προβλέπεται να αναπαραχθεί σε CD.

 

6. Διαρκής Διαμορφωτική και Τελική Αξιολόγηση

Εφαρμόστηκε σύστημα αξιολόγησης στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στο Έργο και εκπονήθηκαν Εκθέσεις Αξιολόγησης.

 

7. Εκδηλώσεις Ενημέρωσης

Πραγματοποιήθηκαν 13 Εκδηλώσεις  Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, καθώς και ένα Τελικό Συνέδριο για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου.

 

8. Ηλεκτρονική Δικτύωση και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα, για την επιτυχέστερη και λειτουργικότερη διαχείριση και παρακολούθηση του Έργου, καθώς επίσης και για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το περιεχόμενο και τη ροή ανάπτυξης του υλοποιούμενου Έργου.

 

9. Υλικό Προβολής και Δημοσιοποίησης της Πράξης

 Παρήχθη υλικό προβολής που αποσκοπούσε στη διάχυση της πληροφορίας και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου.

 

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

 Χρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).