Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση – Π.Ι.Ε.

 

 

Τίτλος Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα (Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση- Π.Ι.Ε.)

Φορέας Υλοποίησης:

ΚΕΘΙ

Διάρκεια:

2 έτη

 

Στόχος προγράμματος

Κεντρικός σκοπός του Έργου είναι η επιτυχής αντιμετώπιση της έλλειψης κεντρικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων, καθώς και η συστηματική και οργανωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών της ισότητας στην εκπαίδευση, ώστε η διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης του Παρατηρητηρίου να συμβάλλει καθοριστικά αφενός στη βελτίωση της θέσης των γυναικών και αφετέρου στη διαμόρφωση και ανάπτυξη θετικών πολιτικών.

 

Διακρατικοί/ Εθνικοί Εταίροι

Αναμένεται η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας

 

Κυριότερες δράσεις

  1.  Η καταγραφή και διερεύνηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.
  2. Η συλλογή, οργάνωση, σύνθεση και διάχυση όλων των διαθέσιμων πηγών και δεδομένων που αφορούν στην ισότητα των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
  3. Η ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά στην καλύτερη δυνατή προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης.
  4. Η συμβολή στην άρση των στερεοτύπων, στερεοτυπικών στάσεων και συμπεριφορών σε βάρος του ενός φύλου.
  5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών/επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης.
  6. Η διατύπωση νέων πολιτικών και δράσεων αναφορικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
  7. Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να υλοποιηθούν δράσεις για την ισότητα των φύλων στον χώρο της εκπαίδευσης.

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε. Π. Ε. Α. Ε. Κ. ΙΙ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 80 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε. Κ. Τ. ) και από Εθνικούς Πόρους.