Υπ΄ αριθμ. 1/2010 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

18 Οκτώβριος, 2010 12:48 μμ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αριθμ.πρωτ.εξερχ.Κ.Ε.Θ.Ι.: 24586/18.10.2010), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ο οποίος αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση της Δράσης 7: «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. (Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, Αθήνα, 3ος όροφος) στις 30.11.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • diakiriksi_181010_B.pdf