Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 Ανακοίνωσης [19.11.2014]

19 Νοεμβρίου, 2014 12:45 μμ

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης).

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50€) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • apofasi DS_325_3.pdf

  • PINAKES APORRIPTEON_7Μ1ΨΟΡ9Ζ-ΛΜΙ.pdf

  • PINAKES_KATATAXIS_79Σ3ΟΡ9Ζ-ΡΑΓ.pdf

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΑΘΗΝΑ.pdf