Υπ’ αριθμ. 5/2009 (αρ.πρωτ.23675/02-09-2009) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2 Σεπτεμβρίου, 2009 12:34 μμ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: “Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • prokiriksi_5_09.pdf

  • aitisi_5_09.pdf