Α.Π. 694/19-09-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Κ.Ε.Θ.Ι.

20 Σεπτέμβριος, 2018 2:39 μμ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. ανακοινώνει τη με αριθμ.πρωτ. 694/19-09-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του φορέα,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄αριθμ. 18845/10-05-2018 KYA (ΦΕΚ 1769/Β’/18.05.2018).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης, ήτοι στις 21.09.2018  και λήγει στις 05.10.2018.

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_694_19-09-2018

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_694_19-09-2018