Ανακοίνωση υπ’αριθμόν ΣΟΧ 2/2018

26 Ιούλιος, 2018 10:38 πμ

Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι), Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: 106 81 – Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022, 210-3898005, 210-3898000).

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:   Τρίτη 14 Αυγούστου 2018
{Ημερ/νία τελευταίας δημοσίευσης: 04-08-2018}

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΣΟΧ 2-2018_ΩΗΡΣΟΡ9Ζ-ΛΥΝ

  • 30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ-1

  • Α1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_22_EL_GR.ΣΟΧ-ΣΜΕ (14_3_2018_A1)-1

  • Α2_ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_14-03-2018

  • ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 6