Αποτελέσματα της υπ’αριθμόν 1/2018 – ΚΩΔ: 2018/019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

20 Ιούλιος, 2018 2:57 μμ

Για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Ενίσχυση της προστασίας γυναικών προσφύγων και μεταναστριών επιζήσασων έμφυλης βίας μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες για την έμφυλη βία» – «Enhancing protection for refugee and migrant GBV survivors through increased access to GBV services» με τη χρηματοδότηση της Unicef.

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_1-2018 ΚΩΔ 2018-019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΨΘΒ6ΟΡ9Ζ-Ζ7Ξ