Αποτελέσματα της υπ’αριθμόν ΣΟΧ 5Α/2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

2 Ιουνίου, 2017 4:06 μμ

Για το Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Κατηγορία: , ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΣΟΧ 5Α-2017_Ω6ΣΣΟΡ9Ζ-ΙΦΩ

  • ΚΩΔ 109_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ_ΣΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ΨΧΩ7ΟΡ9Ζ-ΨΞΝ

  • ΚΩΔ 109_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ_ΣΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_7ΑΙΡΟΡ9Ζ-6Ο6

  • ΚΩΔ 110_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ ΤΕ ΚΛ_ΣΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ΨΝ65ΟΡ9Ζ-ΚΤΕ

  • ΚΩΔ 110_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΕ ΤΕ ΚΛ_ΣΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ΨΨ6ΝΟΡ9Ζ-5ΨΣ

  • ΚΩΔ 111_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΣΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_70ΟΒΟΡ9Ζ-Θ8Β

  • ΚΩΔ 111_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΣΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ΨΤΒΥΟΡ9Ζ-Β53