Αποτελέσματα της υπ’αριθμόν ΣΟΧ 8Α/2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

2 Ιουνίου, 2017 4:09 μμ

Για το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Κατηγορία: , ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΣΟΧ 8Α-2017_Ψ64ΞΟΡ9Ζ-Ψ5Ψ

  • ΚΩΔ 115_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ ΤΕ ΚΛ_ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_Ω7Ν0ΟΡ9Ζ-ΥΝΗ

  • ΚΩΔ 115_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΕ ΤΕ ΚΛ_ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_Ψ25ΓΟΡ9Ζ-7Χ7