Θέσεις εργασίας

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις […]

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στην Ερμούπολη Σύρου

Υπ’αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:26292/27.09.2012 – Υπ’αριθμ. ΣΟΧ 10/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ-Δ8Ψ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Ερμούπολη Σύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στην Κέρκυρα

Υπ’αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:26291/27.09.2012 – Υπ’αριθμ. ΣΟΧ 9/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ-ΛΨΞ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στη Μυτιλήνη

Υπ’αριθμόν .πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:26290/27.09.2012 – Υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ-2ΡΩ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Για την παροχή έργου στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή» της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» […]

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εμπειρογνώμονες

Για την υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου», με κωδικό ΟΠΣ 375959 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εμπειρογνώμονες

Για την υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου», με κωδικό ΟΠΣ 375959 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Για την παροχή έργου στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή» της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» […]