Θέσεις Eργασίας

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού – Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 26950/09.04.2013 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡ9Ζ-1Λ3/08.05.2013) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Ηράκλειο Κρήτης – [επαναπροκήρυξη μίας (1) κενής θέσης], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του […]

Αποτελέσματα της υπ’αριθμόν ΠΡΩΤ.: 26951/09.04.2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και […]

Ανακοίνωση για την υπ’ αριθμόν ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 (υπ’αριθμ.πρωτ.ΚΕΘΙ/27013/23.04.2013 – ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ9Ζ-4ΞΩ/24.04.2013) για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης […]

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΣΟΧ 9/2012 (Κέρκυρα)

Για την Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 9/2012 (Κέρκυρα) – Κωδικός Θέσης 144 (ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) σε εκτέλεση απόφασης του ΑΣΕΠ επί ένστασης.

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων για την υπ’αριθμόν ΣΟΧ 10/2012 (Ερμούπολη, Σύρος)

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων για την υπ’αριθμόν ΣΟΧ 9/2012 (Κέρκυρα)

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού – Επαναπροκήρυξη

Υπ’ αριθμ.πρωτ. ΚΕΘΙ/26663/17.01.2013 – Υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΟΟΡ9Ζ-ΧΓ5/21.02.2013) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Πάτρα, Λαμία, Τρίπολη, Λάρισα, Κομοτηνή και Ιωάννινα [επαναπροκήρυξη συνολικά δέκα (10) κενών θέσεων των Ανακοινώσεων υπ΄ αριθμ. 3/2011 – Πάτρα – 1 κενή θέση, 5/2011 – […]

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων για την υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 8/2012 (Μυτιλήνη)

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]

Αποτελέσματα της υπ’αριθμόν πρωτ.26568/12.12.12 επαναπροκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 […]

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις […]