Θέσεις Eργασίας

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Πειραιά

Υπ’αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25559/28.12.2011 – Υπ’αριθμ.ΣΟΧ 1/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ9Ζ-Κ6Ν/09.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στον Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων της από 02-06-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την ανάθεση σε έξι (6) αναδόχους της εκτέλεσης του έργου της υλοποίησης εργαστηρίων διαπολιτισμικού αλφαβητισμού στο πλαίσιο της Δράσης 2 του Έργου Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. με κωδικό EL 0070 και τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Αποτελέσματα της από 02-06-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού […]

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. εξερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24959/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3ΟΡ9Ζ-Γ/17.02.2011) προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση της Δράσης 7: «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται […]

Ενημερωτικό Δελτίο

Για την απασχόληση για περιορισμένο χρονικό διάστημα  (τρεις μήνες) και περιορισμένο αριθμό διδακτικών ωρών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» ΧΜ ΕΟΧ – EL 0070

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (αναγομωμένα μελάνια/μελανοδοχεία) για τις ανάγκες του έργου Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. με κωδικό EL 0070 και τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».  

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2010

Για τη σύναψη δώδεκα (12) συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως προστέθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες και […]

Αποτελέσματα ανακοίνωσης Υπ’ Αριθμών. ΣΜΕ 1/2010

για τη σΥναψη ΜΙας (1) σΥμβασης μΙσθωσης Εργου για την κΑλυψη αναγκΩν του ΚΕντρου ΕρευνΩν για ΘΕματα ΙσΟτητας, με  αντικεΙμενο την εκτΕλεση του Eργου «Gender4Growth», που υλοποιεΙται στο πλαΙσιο του ΕυρωπαϊκοΥ ΠρογρΑμματος ΔιαπεριφερειακΗς ΣυνεργασΙας INTERREG IVC             Με την […]