Θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 4/2017 – MIS 5000490 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των […]

Υπ’αριθμ. 1/2018 – ΚΩΔ. 055/02 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία και Συντονισμός της Ομάδας Διερμηνέων που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Δίκτυο Δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη […]

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 1/2017 – ΚΩΔ. 055/02 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία και Συντονισμός της Ομάδας Διερμηνέων που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Δίκτυο Δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη βία».

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 10/2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ […]

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 13/2017

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν […]

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 12/2017

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν […]

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 11/2017

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν […]

Υπ’αριθμ. 1/2017 – ΚΩΔ. 055/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5)  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία και Συντονισμός της Ομάδας Διερμηνέων που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Δίκτυο Δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη […]

Ανακοίνωση συνέχισης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την υπ’αριθμόν ΣΟΧ 10/2017

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 10/2017 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), συνεχίζεται για δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) […]

Υπ’αριθμ. 4/2017 – MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την […]