Ανακοινώσεις

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων για την υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 6/2012 (Κομοτηνή)

Διευκρινίζεται ότι κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με […]

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων

Α) Για τις Ανακοινώσεις:  υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 (Πειραιάς) κωδ. θέσης 123 – Ειδικότητα ΠΕ Νομικών  υπ’αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 (Τρίπολη) κωδ. θέσης 127 – Ειδικότητα ΠΕ Νομικών  υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2012 (Λάρισα) κωδ. θέσης 131 – Ειδικότητα ΠΕ Νομικών σε εκτέλεση αποφάσεων […]

Ανακοίνωση συνέχισης προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Ενημερώνουμε ότι από 22.06.2012 συνεχίζονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΑΔΑ : Β4ΩΕΟΡ9Ζ-60Ο/04.04.2012 ) και υπ’αριθμ.: 7/2012 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΔΑ : Β4ΩΛΟΡ9Ζ-ΒΜΘ/05.04.2012 ), οι οποίες είχαν ανασταλεί κατά την διάρκεια της προεκλογικής […]

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 12.04.2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τις Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ9Ζ-60Ο/04.04.2012) και υπ’αριθμ.: 7/2012 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ9Ζ-ΒΜΘ/05.04.2012) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και […]

Ανακοίνωση περί αναστολής διαδικασιών προσλήψεων & υπηρεσιακών μεταβολών

Αναφορικά με τις Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 (ΑΘΗΝΑ), 3/2011 (ΠΑΤΡΑ), 4/2011 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), 5/2011 (ΛΑΜΙΑ), 6/2011 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 1/2012 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), 2/2012 (ΤΡΙΠΟΛΗ), 3/2012 (ΛΑΡΙΣΑ), 6/2012 (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) και 7/2012 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» […]

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στα Ιωάννινα

Υπ’αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25828/22.03.2012 – Υπ’αριθμ. ΣΟΧ 7/2012 (ΑΔΑ ορθής επανάληψης: Β4ΩΛΟΡ9Ζ-ΒΜΘ/05.04.2012 της Πράξης με ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ9Ζ-4ΡΑ/04.04.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στα Ιωάννινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και απορριπτέων για την ανακοίνωση υπ’ αριθμόν ΣΜΕ 1/2012

Επισημαίνεται ότι κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο Κ.Ε.Θ.Ι. Αθήνας. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή […]