Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στην Κομοτηνή

Υπ’αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25827/22.03.2012 – Υπ’αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ9Ζ-60Ο/04.04.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων για την υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 3/2012 (Λάρισα)

Διευκρινίζεται ότι κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με […]

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων για την υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 2/2012 (Τρίπολη)

Διευκρινίζεται ότι κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με […]

Ανακοίνωση υπ’ αριθμόν ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη μίσθωσης έργου

Aνακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25728/08.03.2012 – ΑΔΑ: Β44ΘΟΡ9Ζ-ΛΤΘ/12.03.2012) για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, κατά τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως προστέθηκαν από τις διατάξεις […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια της Αττικής για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», […]

Ανακοίνωση για την ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 2/2011 για Αθήνα, ΣΟΧ 3/2011 για Πάτρα, ΣΟΧ 4/2011 για Ηράκλειο Κρήτης, ΣΟΧ 5/2011 για Λαμία, και ΣΟΧ 6/2011 για Θεσσαλονίκη, θα δημοσιευθούν έως την 15η Φεβρουαρίου 2012 και θα αναρτηθούν πέραν του χώρου των […]

Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού στη Λάρισα

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25561/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-6Δ6/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στη Λάρισα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού στην Τρίπολη

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25560/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-1Ω7/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Τρίπολη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Πειραιά

Υπ’αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25559/28.12.2011 – Υπ’αριθμ.ΣΟΧ 1/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ9Ζ-Κ6Ν/09.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στον Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.