Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου (29-04-2015)

Για το Έργο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ [19.11.2014]

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 Ανακοίνωσης [19.11.2014]

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 ανακοίνωσης [14.11.2014]

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου […]

* ΣΟΧ 4/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [22.07.2014]

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28373/02.06.2014 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 (ΑΔΑ: 7ΒΙΡΟΡ9Ζ-9ΛΔ/18.07.2014) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο Ηράκλειο Κρήτης [επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ […]

* ΣΟΧ 3/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [27.06.2014]

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28057/20.02.2014 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 (ΑΔΑ: 778ΒΟΡ9Ζ-4Ψ0/25.06.2014) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στον Πειραιά [επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: […]

ΣΜΕ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ [18.06.2014]

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 (υπ’αριθμ.πρωτ.ΚΕΘΙ/28409/17.06.2014 – ΑΔΑ: ΩΞΨΖΟΡ9Ζ-Ε2Ο/18.06.2014) για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης […]

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων για την υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 2/2014

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]