Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [12.07.2013]

Για την εκτέλεση του Υποέργου 1 με τίτλο «Επιστημονικός Σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. για το σχεδιασμό, την υποβολή και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 […]

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων για την υπ’αριθμόν ΣΟΧ 2/2013 (επαναπροκήρυξη)

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικόυ προσωπικού στην Κοζάνη

Υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΟΡ9Ζ-Σ3Τ/25.06.2013) Πρόσληψης εποχικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών στην […]

Υπ’ αριθμόν 1/2013 προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού σε τμήματα

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο «Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε […]

Αποτελέσματα της υπ΄ αριθμόν ΣME 1/2013 ανακοίνωσης

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου […]

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων για την υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 1/2013 (επαναπροκήρυξη)

Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη […]

Δελτίο τύπου για την 2η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

Για την 2η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα», στο πλαίσιο του έργου «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο Πολιτικής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013» του Εθνικού Στρατηγικού […]

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού – Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 26950/09.04.2013 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡ9Ζ-1Λ3/08.05.2013) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Ηράκλειο Κρήτης – [επαναπροκήρυξη μίας (1) κενής θέσης], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του […]

Αποτελέσματα της υπ’αριθμόν ΠΡΩΤ.: 26951/09.04.2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και […]

Ανακοίνωση για την υπ’ αριθμόν ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 (υπ’αριθμ.πρωτ.ΚΕΘΙ/27013/23.04.2013 – ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ9Ζ-4ΞΩ/24.04.2013) για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης […]