Ανακοινώσεις

Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού στη Λάρισα

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25561/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-6Δ6/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στη Λάρισα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού στην Τρίπολη

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25560/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-1Ω7/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Τρίπολη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Πειραιά

Υπ’αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25559/28.12.2011 – Υπ’αριθμ.ΣΟΧ 1/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ9Ζ-Κ6Ν/09.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στον Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων της από 02-06-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την ανάθεση σε έξι (6) αναδόχους της εκτέλεσης του έργου της υλοποίησης εργαστηρίων διαπολιτισμικού αλφαβητισμού στο πλαίσιο της Δράσης 2 του Έργου Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. με κωδικό EL 0070 και τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Αποτελέσματα της από 02-06-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού […]

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. εξερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24959/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3ΟΡ9Ζ-Γ/17.02.2011) προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση της Δράσης 7: «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται […]

Ενημερωτικό Δελτίο

Για την απασχόληση για περιορισμένο χρονικό διάστημα  (τρεις μήνες) και περιορισμένο αριθμό διδακτικών ωρών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» ΧΜ ΕΟΧ – EL 0070

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (αναγομωμένα μελάνια/μελανοδοχεία) για τις ανάγκες του έργου Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. με κωδικό EL 0070 και τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».