Έγκριση 4ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της υπ’αριθμόν 3/2016 – MIS 5000490 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

28 Απριλίου, 2017 2:46 μμ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Κατηγορία: , ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_3-2016 - MIS 5000490_ΩΤ6ΥΟΡ9Ζ-Ι2Τ