ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της υπ’αριθμ. 1/2018 – Νο 820627 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

25 Ιανουάριος, 2019 3:57 μμ

Που αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «PEGASUS-Addressing  the Gender Pension Gap in Greece».

[Τίτλος: «ΠΗΓΑΣΟΣ: Προσεγγίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα»].

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. http://www.kethi.gr.

Κατηγορία:

Επισυναπτόμενα αρχεία: