Έγκριση αποτελεσμάτων της υπ’αριθμόν 3/2016 – MIS 5000490 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

20 Ιανουαρίου, 2017 10:59 πμ

Για τη σύναψη συνολικά πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Κατηγορία: , ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_3-2016 MIS 5000490_6ΔΞ6ΟΡ9Ζ-ΨΞΛ