5ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης: Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δεκέμβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 80% - National Commission for the Promotion of Equality (Μάλτα) 20%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

National Commission for the Promotion of Equality (Μάλτα)

ΕΤΑΙΡΟΙ

Διεύθυνση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Department for Local Government)-Μάλτα, Γραφείο για την Ισότητα των Φύλων (Governmental Office for Gender Equality)-Κροατία, Διεύθυνση για την Ισότητα των Ευκαιριών (Dipartimento per le Pari Opportunita)-Ιταλία, Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων και τα Δικαιώματα των Γυναικών (Comissao para a Cidadania e Igualdade de Genero)-Πορτογαλία, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)-Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και του gender mainstreaming σε τοπικό επίπεδο, μέσω εκπαιδευτικής και ενημερωτικής καμπάνιας σε επίπεδο πολιτών και τοπικών συμβουλίων. Η ουσιαστική και μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε δράσεις και πολιτικές στις τοπικές κοινωνίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • Μελέτη με θέμα τις καλές πρακτικές στο gender mainstreaming, στις χώρες των εταίρων
  • Παρουσίαση έκθεσης με τα αποτελέσματα της μελέτης σε ιστοσελίδα του προγράμματος στις γλώσσες των εταίρων
  • Φυλλάδιο με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη στις γλώσσες όλων των εταίρων
  • Τελικό Συνέδριο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ