Χτίζοντας ένα δίκτυο ασφαλείας για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 μήνες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας – ΚΕΘΙ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Differenza Donna ONG, Via Flaminia 43, Roma(Ιταλία-ΜΚΟ), SURT Foundation ,C/Guàrdia, 14 baixos, 08001 Barcelona(Ισπανία-ΜΚΟ), Κέντρο Γυναικείων Μελετών και ερευνών –ΔΙΟΤΙΜΑ, Νίκης 24, Αθήνα (Ελλάδα- ΜΚΟ), Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Ελλάδα-Υπουργείο Εσωτερικών), Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών που είναι μετανάστριες και πρόσφυγες στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι να διασφαλιστεί ότι οι τα θύματα βίας – γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες- θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες(διοργάνωση σεμιναρίων ενδυνάμωσης) και θα λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη (πρόβλεψη νομικής βοήθειας). Παράλληλα, το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα ευαισθητοποιήσει επαγγελματίες-ειδικούς σε θέματα ισότητας με σκοπό τον εντοπισμό περιστατικών βίας στις ομάδες στόχους καθώς και την πρόληψη αυτών. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να προωθήσει τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ γυναικείων οργανώσεων, κρατικών φορέων και επαγγελματιών σε θέματα ισότητας, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο φορέων που θα επηρεάζει στο μέλλον τις δράσεις και τις πολιτικές στο σχεδιασμό αντιμετώπισης φαινομένων βίας κατά των γυναικών.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα βίας και ιδιαίτερα σε πρόσφυγες και μετανάστριες (διοργάνωση σεμιναρίων ενδυνάμωσης, πρόβλεψη νομικής βοήθειας, κλπ)
  • Η ενημέρωση γυναικών προσφύγων και μεταναστών σχετικά με τα δικαιώματά τους με σκοπό την ενδυνάμωσή τους
  • Η εκπαίδευση-κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σε θέματα ισότητας με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών βίας στις ομάδες στόχους και την πρόληψη των φαινομένων αυτών στις χώρες εφαρμογής του προγράμματος (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία)
  • Η ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου σχετικά με τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται ως προς την αντιμετώπιση φαινομένων βίας απέναντι στις γυναίκες με σκοπό την κινητοποίηση όλων των κατάλληλα εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα των γυναικείων οργανώσεων.