Γυναίκες στην Επιχειρηματική Υποστήριξη, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2007

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 75% - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 25%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.)

ΕΤΑΙΡΟΙ

Retecamere Societa Consortile A.R.L. (Ιταλία), Δήμος Λευκάρων (Κύπρος), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ενημέρωση των δημοσίων και τοπικών αρχών των συμμετεχόντων χωρών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας σε γυναίκες, με σκοπό να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην οικονομία, η συγκέντρωση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιες και τοπικές αρχές στις συμμετέχουσες χώρες.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • εκπόνηση και δημοσίευση μελέτης.
  • συλλογή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων και δημοσίευση ενός «Οδηγού Καλής Πρακτικής»
  • ανάπτυξη μίας Δομής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε γυναίκες και μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
  • δραστηριότητες πληροφόρησης/ διάδοσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ