Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 Απριλίου 2005 – 10 Νοεμβρίου 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 75% - Εθνικοί πόροι 25%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Διαπολιτισμική Διοίκηση & Τεχνολογικές Προσαρμογές»

ΕΤΑΙΡΟΙ

IOBE, Eλληνικός Οργανισμός Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), Ευρωπαϊκή Προοπτική (Κ.Α.Ε.Ε.Π), NEO ΙΝ.ΚΑ, HYPERTECH, ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ, ΚΑΠΑ-Research, DP León Núcleo de Futuro (Iσπανία), DP «Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora» (Πολωνία) και DP N.O.W. Net Organization for Work–economy (Ιταλία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ενεργός συμμετοχή, μέσω νέων εφαρμογών εργασίας (τηλεργασία) των μεταναστριών, που, λόγω ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που βιώνουν, υφίστανται διακρίσεις αντιμετωπίζοντας πρόσθετα προβλήματα συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μη αξιοποίησης των δεξιοτήτων που διαθέτουν.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • εκπόνηση μελέτη εξειδίκευσης εφαρμογών τηλεργασίας στις γυναίκες μετανάστριες
  • σύσταση δομής «Κέντρο Διαπολιτισμικής και Τεχνολογικής Διοίκησης»
  • διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «τη διαπολιτισμική διοίκηση και τις νέες τεχνολογίες»
  • διακρατικές συναντήσεις στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας «Development in Diversity» των Προγραμμάτων EQUAL
  • οδηγός για εργοδότες και διευθυντές ανθρωπίνων πόρων σχετικά με την ένταξη της διαφορετικότητας τα Συστήματα Διαχείρισης των επιχειρήσεων
  • εργαστήρια δικτύωσης και ευαισθητοποίησης συμβούλων απασχόλησης και υποστήριξης με θέμα «Η διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο με έμφαση στην άμβλυνση κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ