Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση – Π.Ι.Ε.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2 Έτη

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) 80% - Εθνικοί Πόροι 20%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΕΤΑΙΡΟΙ

Αναμένεται η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κεντρικός σκοπός του Έργου είναι η επιτυχής αντιμετώπιση της έλλειψης κεντρικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων, καθώς και η συστηματική και οργανωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών της ισότητας στην εκπαίδευση, ώστε η διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης του Παρατηρητηρίου να συμβάλλει καθοριστικά αφενός στη βελτίωση της θέσης των γυναικών και αφετέρου στη διαμόρφωση και ανάπτυξη θετικών πολιτικών.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • η καταγραφή και διερεύνηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.
  • η συλλογή, οργάνωση, σύνθεση και διάχυση όλων των διαθέσιμων πηγών και δεδομένων που αφορούν στην ισότητα των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
  • η ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά στην καλύτερη δυνατή προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης.
  • η συμβολή στην άρση των στερεοτύπων, στερεοτυπικών στάσεων και συμπεριφορών σε βάρος του ενός φύλου.
  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών/επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης.
  • η διατύπωση νέων πολιτικών και δράσεων αναφορικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
  • η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να υλοποιηθούν δράσεις για την ισότητα των φύλων στον χώρο της εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ