Παρατηρητήριο και δίκτυο δομών για οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 Μαΐου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 75% - Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 25%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. (Γ.Σ.Ε.Ε.), Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.: «Ενδυνάμωση των οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας»

ΕΤΑΙΡΟΙ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτο Εργασίας-ΓΣΕΕ(ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Ελληνοσουδανικός Σύνδεσμος Φιλίας, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Εργατικό Κέντρο Αθήνας & Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ, PR.A.K.S.I.S, Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων – Ε.Ε.Δ.Ε., Bildungswerk der Hessischen Wirtshaft e. V., Bildungswerk der Thuringer Wirtshaft e. V., Euro – TrainingsCentre, IHK – Bildungshaus, Job KOMN GmbH – Zentrum fur Dienstleistung, Malopolska Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Tarnowie, Centrum Kultury Romów w Polsce. Zarząd Główny w Tarnowie, Izba Przemysłowo- Handlowa w Tarnowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii, Ekonomicznej w Krakowie, Consorcio Sierra OestE, Asociacion de Desarrollo Campina del Henares, Asociacion de Desarrollo Rural, Aranjuez – Comarca de las Vegas, Caja Duero

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κεντρικό πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Α.Σ. με το παρόν έργο εντοπίζεται στην προσπάθεια δημιουργίας περιβάλλοντος πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων των μεταναστών, με έμφαση σε εκείνα που αφορούν την εργασία. Η επιτυχής έκβαση μιας τέτοιας προσπάθειας προϋποθέτει τη συνεχή και συστηματική παρατήρηση των όρων και συνθηκών εργασίας των μεταναστών, καθώς και τη συντονισμένη παρέμβαση, αποτέλεσμα κατάλληλης αποτελεσματικής και διαχρονικής (βιώσιμης) δικτύωσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • διοργάνωση 10 εργαστηρίων δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο
  • διοργάνωση 8 εργαστηρίων ευαισθητοποίησης κοινωνικών εταίρων
  • ανταλλαγή προσωπικού και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων της ΑΣ
  • ενέργειες δημοσιότητας (Ημερίδες, Έκθεση Φωτογραφίας, Αφίσες, Φυλλάδιο, Συνέδριο)
  • σύνταξη κειμένων προτάσεων πολιτικής
  • εκπόνηση συνθετικής έκθεσης – μελέτης για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο.
  • διακρατική συνεργασία

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ