ΣΟΧ 1/2018 | Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης & Πίνακας Απορριπτέων

8 Νοέμβριος, 2018 4:16 μμ

Έκδοση αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πίνακα Απορριπτέων για τον κωδικό θέσης 101 (ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 – ΑΔΑ: ΨΛΩΝΟΡ9Ζ-Ρ64 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατ’ εκτέλεση της υπ’αριθμ. 1258/2018 Απόφασης του ΑΣΕΠ.

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 408_ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔ 101_ΣΟΧ 1-2018_6Ι1ΠΟΡ9Ζ-ΜΨΧ

  • ΚΩΔ 101_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΣΟΧ 1-2018_6ΔΨΦΟΡ9Ζ-ΚΕΜ

  • ΚΩΔ 101_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΣΟΧ 1-2018_ΖΞΘΟΡ9Ζ-ΧΝ5