Πολιτική

Προγράμματα

Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης

    Τίτλος “Localising Gender Equality through Development” («Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης») στο πλαίσιο του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης σχετικά με την Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών