Υπ’αριθμ. 3/2018 – MIS 5000490 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19 Δεκέμβριος, 2018 4:24 μμ

To K.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων: Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Κατηγορία:

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • 3-2018_MIS 5000490_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_1 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΠΟΠΤΕΙΑ)_75ΨΠΟΡ9Ζ-ΕΙ0