Υπ’αριθμ. 3/2019 – MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

27 Μάρτιος, 2019 2:41 μμ

 

 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων:  Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία: